U bent hier

Informatiemodel


Let op: deze pagina beschrijft versie 1.0 van het informatiemodel welke medio april 2019 wordt vervangen door versie 2.0. Zie het laatste nieuws voor meer informatie.

Binnen de Tweede Kamer zijn diverse entiteiten gekoppeld met elkaar. Het onderstaande informatiemodel geeft deze koppelingen weer:

Informatiemodel

Legenda:

Vierkant Entiteit
Lijn + pijl Verbinding/relatie tussen entiteiten. De pijl vertegenwoordigt de "naar" dus in bovenstaand schema verwijst Zaak naar 0..1 Kamerstukdossier. Dit betekent dat Zaak gekoppeld is aan 0 of 1 Kamerstukdossier.In OData zijn dit de "expands" (uitbreidingen): Zo is er bijvoorbeeld vanaf Zaak een expand te maken naar Besluit en vice versa.
Stippellijn Nog niet gebruikte verbinding/relatie tussen relaties.
0..n Entiteit A heeft 0 of meer relaties met entiteit B.
0..1 Entiteit A heeft 0 of 1 relatie met entiteit B.
1 Entiteit A heeft 1 relatie met entiteit B.

We zullen nu per entiteit een toelichting geven.

Activiteit

Een activiteit kan iedere handeling betreffen die wordt uitgevoerd door een persoon of organisatieonderdeel vanuit hoofde van zijn of haar rol als onderdeel van het parlement. Dit kan variëren van vergaderingen tot aan werkbezoeken. Deze entiteit betreft de geplande activiteiten. In de verslagen komen tevens activiteiten voor maar deze verschillen van de geplande activiteiten.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/activiteit
OData /Activiteit

Actor

Een actor is een persoon of organisatieonderdeel met een rol binnen een parlementair besluitvormingsproces.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST

/feed.xml?filter=/persoon
/feed.xml?filter=/commissie
/feed.xml?filter=/fractie

OData

/Persoon
/Commissie
/Fractie

Agendapunt

Een geregistreerd te behandelen onderwerp bij een parlementair overleg.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/activiteit/agendapunt
OData /agendapunt

Besluit

Een besluit betekent een beslissing in de context van een vergadering.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/activiteit/agendapunt/besluit
OData /Besluit

Bestand

Ver­za­me­ling ge­ge­vens met een bepaalde naam die lo­gisch en fy­siek een machineleesbare een­heid vor­men.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /Resources
OData /Bestand

Kamerstuk

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/kamerstukdossier/kamerstuk
OData /Kamerstuk

Kamerstukdossier

In de context van een parlementaire behandeling samenhangende verzameling van Kamerstukken. Een typisch Kamerstukdossier bevat Kamervragen,antwoorden van de minister, wetsvoorstellen, amendementen, etc.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/kamerstukdossier
OData /Kamerstukdossier

Parlementair document

Parlementaire documenten zijn alle documenten die in het parlementaire proces worden geproduceerd en/of gebruikt. Hoofdsoorten zijn Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/parlementairDocument
OData /ParlementairDocument

Reservering

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/reservering
OData /Reservering

Stemming

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Er kan op drie manieren worden gestemd. Bij handopsteken per fractie, hoofdelijk en schriftelijk. Stemmingen vinden meestal op dinsdag plaats, en ook aan het einde van de laatste vergadering voor een reces of kort voor een Europese bijeenkomst.

Bij een hoofdelijke stemming leest de griffier de namen op volgens de alfabetische presentielijst, nadat door loting (de Voorzitter trekt daartoe een nummer) is bepaald bij wie de hoofdelijke stemming begint. Zodra één lid hoofdelijke stemming aanvraagt, moet krachtens de Grondwet aan dit verzoek worden voldaan. Stemmingen over personen vinden door middel van briefjes plaats bij: de benoeming van de Voorzitter van de Kamer; de benoeming van de Nationale ombudsman; de voordrachten voor het lidmaatschap van de Hoge Raad of de Algemene Rekenkamer; andere stemmingen over personen. Behalve bij de stemming over een Voorzitter wordt meestal een snellere methode van stemmen over personen toegepast.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/activiteit/agendapunt/besluit/stemming
OData /Stemming

Vergadering

De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. De entiteit vergadering komt uit het verslag, hierdoor zijn er geen vergaderingen die nog niet hebben plaats gevonden. Geplande vergaderingen staan bij de activiteiten. De onderlinge link tussen activiteit en vergadering is nog niet gelegd. Deze link is wel te achterhalen via activiteit in het verslag en de (geplande) activiteit uit het Informatiemodel.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/vergadering
OData /Vergadering

Versie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/parlementairDocument/versie
OData /ParlementairDocumentVersie

Verslag

De gehele XML van het verslag is hier op te halen. De genoemde activiteiten verschillen van de geplande activiteiten uit het Informatiemodel. Een verslag is gekoppeld aan een vergadering en een vergadering kan meerdere versies van de verslagen hebben (bijvoorbeeld ongecorrigeerd, gecorrigeerd).

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/verslag
OData /Verslag (met download link via edit-media naar het verslag zelf in XML vorm.)

Zaak

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/zaak
OData /Zaak

Zaal

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
REST /feed.xml?filter=/reservering/zaal
OData /Zaal