U bent hier

Stemming

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Er kan op drie manieren worden gestemd. Bij handopsteken per fractie, hoofdelijk en schriftelijk. Stemmingen vinden meestal op dinsdag plaats, en ook aan het einde van de laatste vergadering voor een reces of kort voor een Europese bijeenkomst.


Bij een hoofdelijke stemming leest de griffier de namen op volgens de alfabetische presentielijst, nadat door loting (de Voorzitter trekt daartoe een nummer) is bepaald bij wie de hoofdelijke stemming begint. Zodra één lid hoofdelijke stemming aanvraagt, moet krachtens de Grondwet aan dit verzoek worden voldaan. Stemmingen over personen vinden door middel van briefjes plaats bij: de benoeming van de Voorzitter van de Kamer; de benoeming van de Nationale ombudsman; de voordrachten voor het lidmaatschap van de Hoge Raad of de Algemene Rekenkamer; andere stemmingen over personen. Behalve bij de stemming over een Voorzitter wordt meestal een snellere methode van stemmen over personen toegepast.

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Besluit_Id uniqueidentifier 16 1  
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Niet deelgenomen, Tegen, Voor
FractieGrootte int 4 1  
ActorNaam nvarchar 255 1  
ActorFractie nvarchar 255 1  
Vergissing bit 1 1  
SidActorLid nvarchar 255 1  
SidActorFractie nvarchar 255 1  
Persoon_Id uniqueidentifier 16 1  
Fractie_Id uniqueidentifier 16 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.