U bent hier

Zaak

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Nummer nvarchar 255 1  
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Amendement, Artikelen/onderdelen (wetsvoorstel), Begroting, Brief commissie, Brief Europese Commissie, Brief Kamer, Brief regering, Brief van lid/fractie/commissie, EU-voorstel, Initiatiefnota, Initiatiefwetgeving, Interpellatie, Lijst met EU-voorstellen, Mondelinge vragen, Motie, Nationale ombudsman, Netwerkverkenning, Nota naar aanleiding van het (nader) verslag, Nota van wijziging, Overig, Parlementair onderzoeksrapport, PKB/Structuurvisie, Position paper, Rapport/brief Algemene Rekenkamer, Rondvraagpunt procedurevergadering, Schriftelijke vragen, Verdrag, Verzoek bij regeling van werkzaamheden, Verzoekschrift, Voordrachten en benoemingen, Wetenschappelijke factsheet, Wetgeving, Wijziging RvO, Wijzigingen voorgesteld door de regering
Titel nvarchar 0 1  
Citeertitel nvarchar 0 1  
Alias nvarchar 0 1  
Status nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Vrijgegeven
Onderwerp nvarchar 0 1  
GestartOp datetime2 8 1  
Organisatie nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Eerste Kamer en Tweede Kamer, Tweede Kamer
Grondslagvoorhang nvarchar 0 1  
Termijn datetime2 8 1  
Vergaderjaar nvarchar 9 1  
Volgnummer int 4 1  
HuidigeBehandelstatus nvarchar 255 1  
Afgedaan bit 1 1  
GrootProject bit 1 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.
Kabinetsappreciatie nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Geen (expliciete) appreciatie, Niet beschikbaar bij gewijzigde moties en/of amendementen, Niet beschikbaar bij moties en/of amendementen vóór 1 april 2019, Nog niet bekend, Nog te ontvangen, Ontraden, Ontraden, tenzij gewijzigd, Oordeel Kamer, Overgenomen, Verzocht motie aan te houden