Document

Een document dat een rol speelt binnen het parlementaire proces. Dit kan variƫren van moties tot wetsvoorstellen. Documenten kunnen gedownload worden.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een DocumentVersie (HuidigeDocumentVersie)
Een-op-veel DocumentActor, DocumentVersie
Veel-op-een  
Veel-op-veel Activiteit, Agendapunt, Kamerstukdossier, Zaak, Zichzelf (BijlageDocument, BronDocument)

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Document. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'document'.

 

Soort

Soort Document.

 • Aanbiedingsbrief
 • Aanhangsel van de Handelingen
 • Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
 • Advies Afdeling advisering Raad van State
 • Advies aan Presidium
 • Advies commissie
 • Advies van andere adviesorganen
 • Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State
 • Agenda plenaire vergadering
 • Agenda procedurevergadering
 • Agenda strategische procedurevergadering
 • Amendement
 • Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
 • Antwoord schriftelijke vragen (nader)
 • Antwoord schriftelijke vragen
 • Begrotingstoelichting
 • Besluitenlijst procedurevergadering
 • Besluitenlijst strategische procedurevergadering
 • Bijgewerkte tekst
 • Bijlage
 • Brief Afdeling advisering Raad van State
 • Brief Algemene Rekenkamer
 • Brief CTIVD
 • Brief Eerste Kamer
 • Brief Europese Commissie
 • Brief Kamer aan bewindspersoon
 • Brief Kamer aan derde
 • Brief Kamer
 • Brief Nationale ombudsman
 • Brief Presidium
 • Brief commissie aan bewindspersoon
 • Brief commissie aan derde
 • Brief commissie
 • Brief derden (organisatie)
 • Brief derden (particulieren)
 • Brief formateur
 • Brief informateur
 • Brief lid / fractie
 • Brief president Hoge Raad
 • Brief regering
 • Brief verkenner
 • Brief Voorzitter
 • Brievenlijst procedurevergadering
 • Convocatie commissieactiviteit
 • Convocatie inbreng
 • EU-voorstel
 • Eindtekst
 • Geleidende brief
 • Groenboek/witboek
 • Inbreng verslag schriftelijk overleg
 • Initiatiefnota
 • Interpellatievragen
 • Jaarverslag
 • Koninklijke boodschap
 • Lijst met EU-voorstellen
 • Lijst van commentaren
 • Lijst van ingekomen stukken
 • Lijst van vragen en antwoorden
 • Lijst van vragen
 • Mededeling (uitstel antwoord)
 • Mededeling
 • Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
 • Memorie van toelichting
 • Mondelinge vragen
 • Motie (gewijzigd/nader)
 • Motie
 • Nader rapport
 • Netwerkverkenning
 • Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
 • Nota van verbetering
 • Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
 • Nota van wijziging
 • Nota
 • Onderzoeksvoorstel
 • Oorspronkelijke tekst
 • Overig
 • Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
 • Position paper
 • Presentatie
 • Raming van de uitgaven
 • Rapport Algemene Rekenkamer
 • Rapport
 • Reactie initiatiefnemer(s)
 • Schriftelijke vragen
 • Sprekerslijst
 • Stafnotitie
 • Stemmingslijst
 • Stemmingsuitslagen
 • Stenogram
 • Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
 • Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 • Verslag van een algemeen overleg
 • Verslag van een bijeenkomst
 • Verslag van een commissiedebat
 • Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
 • Verslag van een notaoverleg
 • Verslag van een politieke dialoog
 • Verslag van een procedurevergadering
 • Verslag van een rapporteur
 • Verslag van een schriftelijk overleg
 • Verslag van een werkbezoek
 • Verslag van een wetgevingsoverleg
 • Verzoek om reactie bewindspersoon
 • Voordracht
 • Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
 • Voorstel tot wijziging Reglement van Orde
 • Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
 • Voorstel van wet (tweede lezing)
 • Voorstel van wet
 • Voortgangsbeericht aan derden
 • Wetenschappelijke factsheet
 • Wetenschapstoets
 • Wijzigingen voorgesteld door de regering

DocumentNummer

Unieke identificatienummer van een Document.

 

Titel

Titel van een Document.

 

Onderwerp

Onderwerp van een document.

 

Datum

Datum van een document.

 

Vergaderjaar

Vergaderjaar waarin een Document is ingediend.  Een vergaderjaar begint op de derde dinsdag van september.

 

Kamer

Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.

 • 1 (Eerste Kamer)
 • 2 (Tweede Kamer)
 • 3 (Eerste Kamer en Tweede Kamer)

Volgnummer

Unieke nummer van een Document binnen een Kamerstukdossier.

 

 
 

Citeertitel

Citeertitel van een Document.

 

Alias

Alias van een document.

 

DatumRegistratie

Datum waarop een Document in ontvangst is geregistreerd.

 

DatumOntvangst

Datum waarop een Document in ontvangst is genomen.

 

Aanhangselnummer

Uniek identificatienummer van een Document dat een aanhangsel van de Handelingen is.

 

KenmerkAfzender

Intern identificatienummer van de afzender van een Document.

 

Organisatie

Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.

 • Eerste Kamer en Tweede Kamer
 • Eerste Kamer
 • Tweede Kamer

ContentType

Bestandsformaat van een Document.

 • application/[...]

ContentLength

Bestandsgrootte van een Document.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Document heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'document'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Document zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Document is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'document'.

 

Voorbeelden

OData API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/document/7a9b77f1-d230-4a
00-9856-2f0f8e967e62/resource
Download het bestand behorende bij een specifiek Document

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Document
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Document over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.