Document

Een document dat een rol speelt binnen het parlementaire proces. Dit kan variëren van moties tot wetsvoorstellen. Documenten kunnen gedownload worden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel DocumentActor, DocumentVersie
Veel-op-een Activiteit, Kamerstukdossier
Veel-op-veel Zichzelf, Agendapunt, Zaak

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Aanhangselnummer
Uniek identificatienummer van een Document dat een aanhangsel van de handelingen is.
nvarchar 255 -
 
Alias
Alias van een document.
nvarchar 0 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Document zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Citeertitel
Citeertitel van een Document.
nvarchar 0 -
 
ContentLength
Bestandsgrootte van een Document.
int 4 -
 
ContentType
Bestandsformaat van een Document.
nvarchar 255 -
 
DatumOntvangst
Datum waarop een Document in ontvangst is genomen.
datetime2 8 -
 
DatumRegistratie
Datum waarop een Document in ontvangst is geregistreerd.
datetime2 8 -
 
DocumentNummer
Unieke identificatienummer van een Document.
nvarchar 255 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Document heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
HuidigeDocumentVersie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende DocumentVersie.
uniqueidentifier 16 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Document.
uniqueidentifier 16 -
 
Kamer
Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.
int 4
 • 1 (Eerste Kamer)
 • 2 (Tweede Kamer)
 • 3 (Eerste Kamer en Tweede Kamer)
   
KenmerkAfzender
Intern identificatienummer van de afzender van een Document.
nvarchar 0 -
 
Onderwerp
Onderwerp van een document.
nvarchar 255 -
 
Organisatie
Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.
nvarchar 255
 • Eerste Kamer
 • Eerste Kamer en Tweede Kamer
 • Tweede Kamer
   
Soort
Soort Document.
nvarchar 255
 • Aanbiedingsbrief
 • Aanhangsel van de Handelingen
 • Advies Afdeling advisering Raad van State
 • Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
 • Advies aan Presidium
 • Advies commissie
 • Advies van andere adviesorganen
 • Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State
 • Agenda plenaire vergadering
 • Agenda procedurevergadering
 • Amendement
 • Antwoord schriftelijke vragen
 • Antwoord schriftelijke vragen (nader)
 • Begrotingstoelichting
 • Besluitenlijst procedurevergadering
 • Bijgewerkte tekst
 • Bijlage
 • Brief Afdeling advisering Raad van State
 • Brief Algemene Rekenkamer
 • Brief CTIVD
 • Brief Eerste Kamer
 • Brief Europese Commissie
 • Brief Kamer
 • Brief Nationale ombudsman
 • Brief Presidium
 • Brief commissie
 • Brief commissie aan bewindspersoon
 • Brief formateur
 • Brief informateur
 • Brief lid / fractie
 • Brief president Hoge Raad
 • Brief regering
 • Brief verkenner
 • Convocatie commissieactiviteit
 • Convocatie inbreng
 • EU-voorstel
 • Eindtekst
 • Geleidende brief
 • Groenboek/witboek
 • Inbreng verslag schriftelijk overleg
 • Initiatiefnota
 • Interpellatievragen
 • Jaarverslag
 • Koninklijke boodschap
 • Lijst met EU-voorstellen
 • Lijst van ingekomen stukken
 • Lijst van vragen
 • Lijst van vragen en antwoorden
 • Mededeling
 • Mededeling (uitstel antwoord)
 • Memorie van toelichting
 • Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
 • Mondelinge vragen
 • Motie
 • Motie (gewijzigd/nader)
 • Nader rapport
 • Nota, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
 • Nota van verbetering
 • Nota van wijziging
 • Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
 • Onderzoeksvoorstel
 • Oorspronkelijke tekst
 • Overig
 • Position paper
 • Raming van de uitgaven
 • Rapport
 • Rapport Algemene Rekenkamer
 • Reactie initiatiefnemer(s)
 • Schriftelijke vragen
 • Sprekerslijst
 • Stemmingslijst
 • Stemmingsuitslagen
 • Stenogram
 • Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
 • Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 • Verslag van een algemeen overleg
 • Verslag van een bijeenkomst
 • Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
 • Verslag van een notaoverleg
 • Verslag van een politieke dialoog
 • Verslag van een rapporteur
 • Verslag van een schriftelijk overleg
 • Verslag van een werkbezoek
 • Verslag van een wetgevingsoverleg
 • Voordracht
 • Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
 • Voorstel tot wijziging Reglement van Orde
 • Voorstel van wet
 • Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
 • Voorstel van wet (tweede lezing)
 • Wetenschappelijke factsheet
 • Wetenschapstoets
 • Wijzigingen voorgesteld door de regering
   
Titel
Titel van een Document.
nvarchar 0 -
 
Vergaderjaar
Vergaderjaar waarin een Document is ingediend.
nvarchar 9 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Document is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Volgnummer
Unieke nummer van een Document binnen een Kamerstukdossier.
int 4 -

Voorbeelden

OData API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/document/7a9b77f1-d230-4a00-9856-2f0f8e967e62/resource

Download het bestand behorende bij een specifiek Document

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Document

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Document over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.