U bent hier

Document

Parlementaire documenten zijn alle documenten die in het parlementaire proces worden geproduceerd en/of gebruikt. Hoofdsoorten zijn Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen.

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Aanbiedingsbrief, Aanhangsel van de Handelingen, Advies aan Presidium, Advies Afdeling advisering Raad van State, Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport, Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s), Advies commissie, Advies van andere adviesorganen, Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State, Agenda plenaire vergadering, Agenda procedurevergadering, Amendement, Antwoord schriftelijke vragen, Antwoord schriftelijke vragen (nader), Begrotingstoelichting, Besluitenlijst procedurevergadering, Bijgewerkte tekst, Bijlage, Brief Afdeling advisering Raad van State, Brief Algemene Rekenkamer, Brief commissie, Brief commissie aan bewindspersoon, Brief CTIVD, Brief Eerste Kamer, Brief Europese Commissie, Brief formateur, Brief informateur, Brief Kamer, Brief lid / fractie, Brief Nationale ombudsman, Brief president Hoge Raad, Brief Presidium, Brief regering, Brief verkenner, Convocatie commissieactiviteit, Convocatie inbreng, Eindtekst, EU-voorstel, Geleidende brief, Groenboek/witboek, Inbreng verslag schriftelijk overleg, Initiatiefnota, Interpellatievragen, Jaarverslag, Koninklijke boodschap, Lijst met EU-voorstellen, Lijst van ingekomen stukken, Lijst van vragen, Lijst van vragen en antwoorden, Mededeling, Mededeling (uitstel antwoord), Memorie van toelichting, Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel), Mondelinge vragen, Motie, Motie (gewijzigd/nader), Nader rapport, Nota, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag, Nota van verbetering, Nota van wijziging, Nota van wijziging (initiatiefvoorstel), Onderzoeksvoorstel, Oorspronkelijke tekst, Overig, Position paper, Raming van de uitgaven, Rapport, Rapport Algemene Rekenkamer, Reactie initiatiefnemer(s), Schriftelijke vragen, Sprekerslijst, Stemmingslijst, Stemmingsuitslagen, Stenogram, Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader), Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, Verslag van een algemeen overleg, Verslag van een bijeenkomst, Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek, Verslag van een notaoverleg, Verslag van een politieke dialoog, Verslag van een rapporteur, Verslag van een schriftelijk overleg, Verslag van een werkbezoek, Verslag van een wetgevingsoverleg, Voordracht, Voorlichting Afdeling advisering Raad van State, Voorstel tot wijziging Reglement van Orde, Voorstel van wet, Voorstel van wet (initiatiefvoorstel), Voorstel van wet (tweede lezing), Wetenschappelijke factsheet, Wijzigingen voorgesteld door de regering
DocumentNummer nvarchar 255 1  
Titel nvarchar 0 1  
Onderwerp nvarchar 0 1  
Datum datetime2 8 1  
Vergaderjaar nvarchar 9 1  
Kamer int 4 1  
Volgnummer int 4 1  
Citeertitel nvarchar 0 1  
Alias nvarchar 0 1  
DatumRegistratie datetime2 8 1  
DatumOntvangst datetime2 8 1  
Aanhangselnummer nvarchar 255 1  
KenmerkAfzender nvarchar 0 1  
Organisatie nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Eerste Kamer en Tweede Kamer, Tweede Kamer
ContentType nvarchar 255 1  
ContentLength int 4 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.
HuidigeDocumentVersie_Id uniqueidentifier 16 1  

Uitleg termen

Het werkproces van de Tweede Kamer brengt een groot aantal documenten voort. Bekijk het overzicht van alle soorten parlementaire documenten die via dit Open Data Portaal beschikbaar zijn.