U bent hier

Informatiemodel 2.0

Binnen de informatiehuishouding van de Tweede Kamer zijn diverse entiteiten gekoppeld met elkaar. Om het overzicht te bewaren is ervoor gekozen om meerdere entiteiten te groeperen onder Actor. Het onderstaande informatiemodel geeft de entiteiten en hun koppelingen weer:

De entiteit Actor, te zien in het informatiemodel, bestaat uit meerdere deelentiteiten. Het onderstaande actormodel geeft deze deelentiteiten en onderlinge koppelingen weer:

Legenda:

Vierkant Entiteit
Lijn + pijl Verbinding/relatie tussen entiteiten. De pijl vertegenwoordigt de "naar" dus in bovenstaand schema verwijst Zaak naar 0..1 Kamerstukdossier. Dit betekent dat Zaak gekoppeld is aan 0 of 1 Kamerstukdossier.In OData zijn dit de "expands" (uitbreidingen): Zo is er bijvoorbeeld vanaf Zaak een expand te maken naar Besluit en vice versa.
Stippellijn Nog niet gebruikte verbinding/relatie tussen relaties.
0..n Entiteit A heeft 0 of meer relaties met entiteit B.
0..1 Entiteit A heeft 0 of 1 relatie met entiteit B.
1 Entiteit A heeft 1 relatie met entiteit B.

We zullen nu per entiteit een toelichting geven.

Activiteit

Een activiteit kan iedere handeling betreffen die wordt uitgevoerd door een persoon of organisatieonderdeel vanuit hoofde van zijn of haar rol als onderdeel van het parlement. Dit kan variëren van vergaderingen tot aan werkbezoeken. Deze entiteit betreft de geplande activiteiten. In de verslagen komen tevens activiteiten voor maar deze verschillen van de geplande activiteiten.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/activiteit
OData /Activiteit

Detailpagina Activiteit

ActiviteitActor

De actoren van Activiteit staan in deze entiteit.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/activiteitActor
OData /ActiviteitActor

Actor

De entiteit "Actor" die is getekend in het informatiemodel bestaat uit 20 entiteiten. Een actor is een persoon of organisatieonderdeel met een rol binnen een parlementair besluitvormingsproces. De Tweede Kamer registreert de data van de actieve Kamerleden. Zodra Kamerleden de Kamer verlaten wordt deze informatie niet meer bijgewerkt. Dit betreft informatie over personalia, nevenfuncties, CV's, geschenken en reizen.

Actor - Commissie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissie
OData /Commissie

Actor - CommissieContactinformatie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieContactinformatie
OData /CommissieContactinformatie

Actor - CommissieZetel

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieZetel
OData /CommissieZetel

Actor - CommissieZetelVastPersoon

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieZetelVastPersoon
OData /CommissieZetelVastPersoon

Actor - CommissieZetelVastVacature

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieZetelVastVacature
OData /CommissieZetelVastVacature

Actor - CommissieZetelVervangerPersoon

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieZetelVervangerPersoon
OData /CommissieZetelVervangerPersoon

Actor - CommissieZetelVervangerVacature

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/commissieZetelVervangerVacature
OData /CommissieZetelVervangerVacature

Actor - Fractie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/fractie
OData /Fractie

Actor - FractieAanvullendGegeven

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/fractieAanvullendGegeven
OData /FractieAanvullendGegeven

Actor - FractieZetel

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/fractieZetel
OData /FractieZetel

Actor - FractieZetelPersoon

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/fractieZetelPersoon
OData /FractieZetelPersoon

Actor - FractieZetelVacature

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/fractieZetelVacature
OData /FractieZetelVacature

Actor - Persoon

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoon
OData /Persoon

Actor - PersoonContactinformatie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonContactinformatie
OData /PersoonContactinformatie

Actor - PersoonGeschenk

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonGeschenk
OData /PersoonGeschenk

Actor - PersoonLoopbaan

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonLoopbaan
OData /PersoonLoopbaan

Actor - PersoonNevenfunctie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonNevenfunctie
OData /PersoonNevenfunctie

Actor - PersoonNevenfunctieInkomsten

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonNevenfunctieInkomsten
OData /PersoonNevenfunctieInkomsten

Actor - PersoonOnderwijs

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonOnderwijs
OData /PersoonOnderwijs

Actor - PersoonReis

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/persoonReis
OData /PersoonReis

Agendapunt

Een geregistreerd te behandelen onderwerp bij een parlementair overleg.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=agendapunt
OData /agendapunt

Detailpagina Agendapunt

Besluit

Bij een besluit is sprake van een beslissing in de context van een vergadering.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
Category /feed?category=besluit
OData /Besluit

Detailpagina Besluit

Document

Parlementaire documenten zijn alle documenten die in het parlementaire proces worden geproduceerd en/of gebruikt. Hoofdsoorten zijn Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/document
OData /Document

Detailpagina Document

DocumentActor

De actoren van Document staan in deze entiteit.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/documentActor
OData /DocumentActor

DocumentVersie

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=documentVersie
OData /DocumentVersie

Kamerstukdossier

In de context van een parlementaire behandeling samenhangende verzameling van Kamerstukken. Een typisch Kamerstukdossier bevat vragen van de Kamercommissie,antwoorden van de minister, wetsvoorstellen, amendementen, etc.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=kamerstukdossier
OData /Kamerstukdossier

Detailpagina Kamerstukdossier

Reservering

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=reservering
OData /Reservering

Detailpagina Reservering

Stemming

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Er kan op drie manieren worden gestemd. Bij handopsteken per fractie, hoofdelijk en schriftelijk. Stemmingen vinden meestal op dinsdag plaats, en ook aan het einde van de laatste vergadering voor een reces of kort voor een Europese bijeenkomst.

Bij een hoofdelijke stemming leest de griffier de namen op volgens de alfabetische presentielijst, nadat door loting (de Voorzitter trekt daartoe een nummer) is bepaald bij wie de hoofdelijke stemming begint. Zodra één lid hoofdelijke stemming aanvraagt, moet krachtens de Grondwet aan dit verzoek worden voldaan. Stemmingen over personen vinden door middel van briefjes plaats bij: de benoeming van de Voorzitter van de Kamer; de benoeming van de Nationale ombudsman; de voordrachten voor het lidmaatschap van de Hoge Raad of de Algemene Rekenkamer; andere stemmingen over personen. Behalve bij de stemming over een Voorzitter wordt meestal een snellere methode van stemmen over personen toegepast.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=stemming
OData /Stemming

Detailpagina Stemming

Vergadering

De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. De entiteit vergadering komt uit het verslag, hierdoor zijn er geen vergaderingen die nog niet hebben plaats gevonden. Geplande vergaderingen staan bij de activiteiten. De onderlinge link tussen activiteit en vergadering is nog niet gelegd. Deze link is wel te achterhalen via activiteit in het verslag en de (geplande) activiteit uit het Informatiemodel.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=vergadering
OData /Vergadering

Detailpagina Vergadering

Verslag

De gehele XML van het verslag is hier op te halen. De genoemde activiteiten verschillen van de geplande activiteiten uit het Informatiemodel. Een verslag is gekoppeld aan een vergadering en een vergadering kan meerdere versies van de verslagen hebben (bijvoorbeeld ongecorrigeerd, gecorrigeerd).

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=verslag
OData /Verslag (met download link via edit-media naar het verslag zelf in XML vorm.)

Detailpagina Verslag

Zaak

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/zaak
OData /Zaak

Detailpagina Zaak

ZaakActor

De actoren van Zaak staan in deze entiteit.

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=/zaakActor
OData /ZaakActor

Zaal

Technisch te benaderen via:

API endpoint Locatie
SyncFeed /feed?category=zaal
OData /Zaal